Protocol d’Accidents esportius (Segur) – Protocolo de Accidentes deportivos (Seguro)

COM ACTUAR EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU. 

1.- Accident esportiu no urgent: trucar al telèfon 902 10 71 20 o 91 334 92 28 (PÒLISSA: E7 C30 0000147) i esperar instruccions (se li comunicarà el centre concertat més pròxim). Una vegada atés el sinistre, escriure a l’email patricia@alcorreduria.es (Al Corredoria d’assegurances) indicant nom, cognoms i DNI del lesionat perquè li facilite el comunicat d’accidents segellat. El comunicat emplenat, al costat d’una còpia del seu DNI i la llicència federativa en vigor s’haurà d’enviar al mail helvetiaaccidentes@hna.es

2.- Urgència Mèdica: l’assistència mèdica no pot esperar perquè la demora implica agreujament de la lesió o dolor extrem. En aquest cas trucar al telèfon 902 10 71 20 o 91 334 92 28 (PÒLISSA: E7 C30 0000147) dins de les 24 hores posteriors a l’accident i esperar instruccions (se li comunicarà el centre concertat més pròxim). Una vegada atesa la urgència, escriure a l’email patricia@alcorreduria.es (Al Corredoria d’assegurances) indicant nom, cognoms i DNI del lesionat perquè li facilite el comunicat d’accidents segellat. El comunicat emplenat, al costat d’una còpia del seu DNI, la llicència federativa en vigor i l’Informe d’Urgències s’haurà d’enviar a l’email helvetiaaccidentes@hna.es

3.- Urgència Vital: la lesió implica risc vital o seqüela greu, atenció mèdica immediata, ACUDIR Al CENTRE MÈDIC MÉS PRÒXIM. Una vegada atesa la urgència, escriure a l’email patricia@alcorreduria.es (Al Corredoria d’assegurances) indicant nom, cognoms i DNI del lesionat perquè li facilite el comunicat d’accidents segellat. El comunicat emplenat, al costat d’una còpia del seu DNI, la llicència federativa en vigor i l’Informe d’Urgències s’haurà d’enviar a l’email helvetiaaccidentes@hna.es

4.- Assistència a l’estranger: en cas d’Urgència Vital ACUDIR Al CENTRE MÈDIC MÉS PRÒXIM, en qualsevol altre cas comunicar amb el telèfon +34 913 349 228 (PÒLISSA: E7 C30 0000147) i esperar instruccions.

CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO. 

1.- Accidente deportivo no urgente: llamar al teléfono 902 10 71 20 o 91 334 92 28 (PÓLIZA: E7 C30 0000147) y esperar instrucciones (se le comunicará el centro concertado más cercano). Una vez atendido el siniestro, escribir al email patricia@alcorreduria.es (AL Correduría de seguros) indicando nombre, apellidos y DNI del lesionado para que le facilite el parte de accidentes sellado. El parte rellenado, junto a una copia de su DNI y la licencia federativa en vigor se deberá enviar al mail helvetiaaccidentes@hna.es

2.- Urgencia Médica: la asistencia médica no puede esperar porque la demora implica agravamiento de la lesión o dolor extremo. En este caso llamar al teléfono 902 10 71 20 o 91 334 92 28 (PÓLIZA: E7 C30 0000147) dentro de las 24 horas posteriores al accidente y esperar instrucciones (se le comunicará el centro concertado más cercano). Una vez atendida la urgencia, escribir al email patricia@alcorreduria.es (AL Correduría de seguros) indicando nombre, apellidos y DNI del lesionado para que le facilite el parte de accidentes sellado. El parte rellenado, junto a una copia de su DNI, la licencia federativa en vigor y el Informe de Urgencias se deberá enviar al email helvetiaaccidentes@hna.es

3.- Urgencia Vital: la lesión implica riesgo vital o secuela grave, atención médica inmediata, ACUDIR AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO. Una vez atendida la urgencia, escribir al email patricia@alcorreduria.es (AL Correduría de seguros) indicando nombre, apellidos y DNI del lesionado para que le facilite el parte de accidentes sellado. El parte rellenado, junto a una copia de su DNI, la licencia federativa en vigor y el Informe de Urgencias se deberá enviar al email helvetiaaccidentes@hna.es

4.- Asistencia en el extranjero: en caso de Urgencia Vital ACUDIR AL CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO, en cualquier otro caso comunicar con el teléfono +34 913 349 228 (PÓLIZA: E7 C30 0000147) y esperar instrucciones.