Federació – Federación

La Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana és una organització sense anime de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obra, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Té la consideració d’entitat d’utilitat pública d’acord amb la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport. Exerceix per delegació de la Generalitat Valenciana funcions públiques de caràcter administratiu, baix tutela i coordinació de la Direcció General de l’Esport.

Es compon dels següents estaments:

Esportistes
Tècnics/entrenadors
Jutges/Àrbitres
Clubs, S.A.D. i seccions esportives


La Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana es una organización sin animo de lucro con personalidad jurídica y capacidad de obra, cuyo fin prioritario es la promoción, tutela, organización y control de las modalidades y especialidades deportivas que tenga adscritas dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.

Tiene la consideración de entidad de utilidad pública de acuerdo con la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Ejerce por delegación de la Generalitat Valenciana funciones públicas de carácter administrativo, bajo tutela y coordinación de la Dirección General del Deporte.

Se compone de los siguientes estamentos:

Deportistas
Técnicos/entrenadores
Jueces/Árbitros