Òrgans de Govern

La Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana és una organització sense anime de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obra, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites dins del territori de la Comunitat Valenciana, amb data de fundació 15 d’octubre de 1922.

Té la consideració d’entitat d’utilitat pública d’acord amb la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport. Exerceix per delegació de la Generalitat Valenciana funcions públiques de caràcter administratiu, baix tutela i coordinació de la Direcció General de l’Esport.

Es compon dels següents estaments:

Esportistes
Tècnics/entrenadors
Jutges/Àrbitres
Clubs, S.A.D. i seccions esportives.

Assemblea General
Junta Directiva

___________________________________________________________________________________

La Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana es una organización sin animo de lucro con personalidad jurídica y capacidad de obra, cuyo fin prioritario es la promoción, tutela, organización y control de las modalidades y especialidades deportivas que tenga adscritas dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, con fecha de fundación 15 de octubre de 1922.

Tiene la consideración de entidad de utilidad pública de acuerdo con la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Ejerce por delegación de la Generalitat Valenciana funciones públicas de carácter administrativo, bajo tutela y coordinación de la Dirección General del Deporte.

Se compone de los siguientes estamentos:

Deportistas
Técnicos/entrenadores
Jueces/Árbitros
Clubes, S.A.D. y secciones deportivas.

Asamblea General
Junta Directiva