Antidopatge

Des de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana fomentem l’esport i la salut, manifestant el nostre rebuig total al dopatge en l’esport.

AEPSAD: L’objectiu de la Llei orgànica 3/2013, de 20 de juny, és establir un marc general de prevenció de la salut i de lluita contra el dopatge en l’àmbit de la pràctica esportiva, d’acord amb els compromisos internacionals assumits per Espanya.

PER QUÈ ESTÀ PROHIBIT EL DOPATGE?
El dopatge està prohibit per tres motius principals:
1. Suposa un risc per a la salut de l’esportista, sobretot a mitjà i llarg termini.
2. Destrueix el concepte d’esport: desigualtat en la competició.
3. Atempta contra l’esperit esportiu enviant missatges negatius a la societat.

LLISTA DE SUBSTÀNCIES I MÈTODES PROHIBITS
Existeix una única llista de substàncies i mètodes prohibits en l’esport. Aquesta llista de prohibicions és un pilar fonamental del Codi Mundial Antidopatge i un component clau per a l’harmonització. La Llista s’actualitza, almenys, una vegada a l’any per l’Agència Mundial Antidopatge.
Dins de Llista de Substàncies i Mètodes Prohibits es distingeixen tres categories de classificació:
1. Substàncies i mètodes prohibits en competició.
2. Substàncies i mètodes prohibits en competició i fora de competició.
3. Substàncies i mètodes prohibits en uns certs esports.
És responsabilitat de l’esportista comprovar els medicaments per a assegurar-se per tots els mitjans possibles que l’ús de qualsevol substància o mètode és una pràctica 100% legal.

COMPROVA ELS TEUS MEDICAMENTS
Comprova si els medicaments comercialitzats a Espanya, contenen alguna substància prohibida en l’aplicació de la AEPSAD NO DOP APP. Per a consultar medicaments d’altres països pots realitzar-ho a través de les aplicacions de les diferents Organitzacions Antidopatge.

AUTORITZACIONS D’ÚS TERAPÈUTIC

Si per raons mèdiques justificades, un medicament és imprescindible per a la salut de l’esportista, aquest ha de sol·licitar una Autorització d’Ús Terapèutic (AUT).
L’esportista no podrà fer ús de les substàncies o mètodes prohibits, fins a disposar de la corresponent Autorització d’Ús Terapèutic. Només en el cas de presentar-se una urgència mèdica es podrà demanar una Autorització d’Ús Terapèutic amb caràcter retroactiu.

COMPLEMENTS ALIMENTOSOS
Un gran percentatge de resultats positius en controls de dopatge són deguts al consum de complements alimentosos que tenen substàncies incloses en la Llista de Substàncies Prohibides en l’Esport. Aquestes substàncies poden ser presents en els complements alimentosos o poden ser conseqüència de contaminacions.
És important no consumir-los sense l’assessorament d’un professional de la salut i en cas de fer-ho cal assegurar-se d’usar complements alimentosos amb segells que garantisquen estar lliures de substàncies prohibides en l’esport.


PROCÉS CONTROL DE DOPATGE
El procés del control de dopatge consisteix en 11 passos:
1. Control de dopatge
2. Notificació a l’esportista
3. Àrea de control
4. Selecció del kit
5-6. Subministrament de la mostra
7. Divisió de la mostra
8. Segellat de la mostra
9. Concentració de la mostra
10. Signatura del formulari
11. Anàlisi de la mostra

____________________________________________________________________________

Desde la Federación de Boxeig de la Comunitat Valenciana fomentamos el deporte y la salud, manifestando nuestro rechazo total al dopaje en el deporte.

AEPSAD: El objetivo de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, es establecer un marco general de prevención de la salud y de lucha contra el dopaje en el ámbito de la práctica deportiva, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por España.

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO EL DOPAJE?
El dopaje está prohibido por tres motivos principales:
1. Supone un riesgo para la salud del deportista, sobre todo a medio y largo plazo.
2. Destruye el concepto de deporte: desigualdad en la competición.
3. Atenta contra el espíritu deportivo enviando mensajes negativos a la sociedad.

LISTA DE SUSTANCIAS Y MÉTODOS PROHIBIDOS
Existe una única lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Esta lista de prohibiciones es un pilar fundamental del Código Mundial Antidopaje y un componente clave para la armonización. La Lista se actualiza, al menos, una vez al año por la Agencia Mundial Antidopaje.
Dentro de Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos se distinguen tres categorías de clasificación:
1. Sustancias y métodos prohibidos en competición.
2. Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera de competición.
3. Sustancias y métodos prohibidos en ciertos deportes.
Es responsabilidad del deportista comprobar los medicamentos para asegurarse por todos los medios posibles que el uso de cualquier sustancia o método es una práctica 100% legal.

COMPRUEBA TUS MEDICAMENTOS
Comprueba si los medicamentos comercializados en España, contienen alguna sustancia prohibida en la aplicación de la AEPSAD NO DOP APP. Para consultar medicamentos de otros países puedes realizarlo a través de las aplicaciones de las distintas Organizaciones Antidopaje.

AUTORIZACIONES DE USO TERAPÉUTICO

Si por razones médicas justificadas, un medicamento es imprescindible para la salud del deportista, éste debe solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUT).
El deportista no podrá hacer uso de las sustancias o métodos prohibidos, hasta disponer de la correspondiente Autorización de Uso Terapéutico. Sólo en el caso de presentarse una urgencia médica se podrá pedir una Autorización de Uso Terapéutico con carácter retroactivo.

COMPLEMETOS ALIMENTICIOS
Un gran porcentaje de resultados positivos en controles de dopaje son debidos al consumo de complementos alimenticios que tienen sustancias incluidas en la Lista de Sustancias Prohibidas en el Deporte. Estas sustancias pueden estar presentes en los complementos alimenticios o pueden ser consecuencia de contaminaciones.
Es importante no consumirlos sin el asesoramiento de un profesional de la salud y en caso de hacerlo hay que asegurarse de usar complementos alimenticios con sellos que garanticen estar libres de sustancias prohibidas en el deporte.


PROCESO CONTROL DE DOPAJE
El proceso del control de dopaje consiste en 11 pasos:
1. Control de dopaje
2. Notificación al deportista
3. Área de control
4. Selección del kit
5-6. Suministro de la muestra
7. División de la muestra
8. Sellado de la muestra
9. Concentración de la muestra
10. Firma del formulario
11. Análisis de la muestra