Programes Activa’t de la Fundació Trinidad Alfonso – Programas Actívate de la Fundación Trinidad Alfonso

La Fundació Trinidad Alfonso ha convocat novament els programes «Activa’t Famílies» i «Activa’t Clubs», els quals busquen promoure l’esport base en la Comunitat Valenciana, de la mà de les federacions i clubs.

Aquells clubs interessats a participar en els programes, han d’enviar a fboxeocv@hotmail.com el següent document degudament emplenat.

RESUM ACTIVA’T CLUBS:

Objectiu: Ajudar als clubs de la Comunitat Valenciana

Entitats beneficiàries: Clubs de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana

Pressupost: 1.500.000€

Requisits: Que el club haja estat d’alta en la Federació en 2020

Destí: Despeses federatives

RESUM ACTIVA’T FAMÍLIES:

Objectiu: Evitar que els joves abandonen la pràctica esportiva per motius econòmics

Entitats beneficiàries: Esportistes de clubs de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana que:

La iniciativa Activa’t Famílies està dirigida a famílies o unitats de convivència amb esportistes nascuts en la Comunitat Valenciana a partir de l’1 de gener de 2004 que complisquen amb, almenys, un dels següents requisits:
a. Reben la Renda Valenciana d’Inclusió.
b. Són beneficiaris de la Beca menjador de la Generalitat (en cas que l’esportista curse l’ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l’ajuda si algun germà/a és beneficiari de la Beca menjador de la Generalitat).
c. Tots dos progenitors, o un d’ells (només en cas de família monoparental) estan en atur, afectats per ERTO o reben la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi.

Pressupost: 500.000€

La Fundación Trinidad Alfonso ha convocado nuevamente los programas «Actívate Familias» y «Actívate Clubs», los cuales buscan promover el deporte base en la Comunitat Valenciana, de la mano de las federaciones y clubs.

Aquellos clubes interesados en participar en los programas, deben enviar a fboxeocv@hotmail.com el siguiente documento debidamente rellenado.

RESUMEN ACTÍVATE CLUBS:

Objetivo: Ayudar a los clubs de la Comunitat Valenciana

Entidades beneficiarias: Clubs de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana

Presupuesto: 1.500.000€

Requisitos: Que el club haya estado de alta en la Federación en 2020

Destino: Gastos federativos

RESUMEN ACTÍVATE FAMILIAS:

Objetivo: Evitar que los jóvenes abandonen la práctica deportiva por motivos económicos

Entidades beneficiarias: Deportistas de clubs de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana que:

La iniciativa Actívate Familias está dirigida a familias o unidades de convivencia con deportistas nacidos en la Comunitat Valenciana a partir del 1 de enero de 2004 que cumplan con, al menos, uno de los siguientes requisitos:
a. Reciben la Renta Valenciana de Inclusión.
b. Son beneficiarios de la Beca comedor de la Generalitat (en caso de que el deportista curse la ESO o Bachiller en centro sin posibilidad de solicitar beca comedor, podrá acogerse a la ayuda si algún hermano/a es beneficiario de la Beca comedor de la Generalitat).
c. Ambos progenitores, o uno de ellos (sólo en caso de familia monoparental) están en paro, afectados por ERTE o reciben la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia.

Presupuesto: 500.000€