II Circular Federacions Resolució 19 de gener 2021

Benvolguda Presidenta, benvolgut president:

A la vista de les consultes que alguns ens heu efectuat, i de les instruccions que en alguns casos heu remes als vostres clubs i esportistes, des de la direcció general d’Esport, reiterem el que ja vos vam traslladar en el correu d’ahir i puntualitzem alguna qüestió que puga haver generat confusió:

La Resolució de 19 de gener de 2020 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, pretén, amb les mesures adoptades, limitar al màxim i durant uns dies, els contactes i les interaccions, amb la finalitat de disminuir el risc de contagi de la ciutadania, considerant la greu situació epidemiològica i sanitària al nostre territori.

Tot i això (i d’acord amb els compromisos adquirits en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i en el Protocol signat entre el Consejo Superior de Deportes, les Comunitats Autònomes i les Federacions Espanyoles), l’autoritat sanitària permet l’ús EXCEPCIONAL de les instal·lacions esportives per a les competicions internacionals i estatals professionals i per a les competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal no professional, així com per als entrenaments dels esportistes que vagen a participar en aquestes.

 

De conformitat amb l’article 33.1.a) de la Llei 10/1990 de l’Esport, és competència de les Federacions esportives espanyoles “qualificar i organitzar, en el seu cas, les activitats i competicions esportives oficials d’àmbit estatal”. I de conformitat amb l’article 46 de la Llei 10/1990, tenen la consideració de competicions oficials d’àmbit estatal aquelles així classificades per les Federacions espanyoles.

 

D’acord amb això, entenem que són competicions estatals aquelles qualificades com a tals i incloses als calendaris oficials de les Federacions espanyoles aprovats per les respectives assemblees generals i, en cas de dubte, aquelles que certifiquen com a estatals les Federacions Espanyoles.

 

Amb caràcter general, no tenen eixa consideració els campionats, competicions, lligues o tornejos classificatoris autonòmics o que siguen puntuables per a rànquings o mínimes nacionals que es realitzen a la nostra Comunitat, les quals, tret dels casos en què la federació espanyola corresponent les qualifique expressament com a estatals, entenem que són competicions d’àmbit autonòmic i estan suspeses expressament per la Resolució de 19 de gener de 2021 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la greu situació d’emergència sanitària i epidemiològica.

Des de la direcció general d’Esport, lamentem els perjudicis que la situació puga causar, apel·lem de nou a la vostra responsabilitat, i vos preguem la màxima prudència possible, i l’aplicació estricta de les limitacions acordades.

 

Josep Miquel Moya

Director General d’Esport