CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES – CERTIFICAT DE DELICTES SEXUALS

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per Llei 26/2015, de 28 de juliol de Protecció a la Infància, i per la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, que estableix l’obligació que s’aporten certificads negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors d’edat, els entrenadors que sol·liciten llicència a la FBCV, i complisquen les condicions anteriorment esmentats hauran de presentar de manera obligatòria certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

El mateix té validesa anual i pot sol·licitar-se gratuïtament de manera en línia al Ministeri de Justícia.

Punxant ací accediràs a l’enllaç del Ministeri de Justícia per a sol·licitar el certificat.

Si prefereixes fer-ho de manera física davant l’administració, punxant ací descarregaràs el model a presentar davant l’administració.

Es tracta d’un mecanisme que facilita la prevenció, la investigació i persecució de tals delictes i pretén evitar que els qui siguen condemnats en sentència ferma puguen realitzar activitats o exercir professions o oficis en contacte amb menors.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio de Protección a la Infancia, y por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, que establece la obligación de que se aporten certificads negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores de edad, los entrenadores que soliciten licencia a la FBCV, y cumplan las condiciones anteriormente mencionados tendrán que presentar de manera obligatoria certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

El mismo tiene validez anual y puede solicitarse gratuitamente de manera online al Ministerio de Justicia.

Pinchando aquí accederás al enlace del Ministerio de Justicia para solicitar el certificado.

Si prefieres hacerlo de manera física ante la administración, pinchando aquí descargarás el modelo a presentar ante la administración.

Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y persecución de tales delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.